Deontologische code

1.  Uitgangspunt

Deze gedragscode omschrijft de manier waarop de leden van GS1 Belgium & Luxembourg (GS1 Belgilux) omgaan met de wetgeving inzake mededinging. Hij is bedoeld als leidraad voor elk lid van de vereniging alsook voor de leden van de staf, van de Raad van Bestuur en van de respectieve comités.

GS1 Belgilux wil niet betrokken zijn bij besprekingen of besluiten waar de wetgeving inzake mededinging wordt overtreden. Zij hecht veel waarde aan een correcte concurrerende marktomgeving en beperkt haar taak tot het bewerkstelligen van gunstige randvoorwaarden voor de leden en tot het verstrekken van informatie.

Stafleden, bestuursleden of leden van GS1 zijn verplicht inbreuken of vermoedens van inbreuken te melden aan de CEO van GS1 Belgilux, die indien noodzakelijk de Raad van Bestuur zal informeren en de nodige actie zal ondernemen.

2.  Aanleiding

De wet tot bescherming van de economische mededinging (15 september 2006, enkel voor België) alsook het communautair mededingingsrecht (artikelen 81 en 82 van het EG-verdrag) hebben tot doel het bevorderen en het verzekeren van een daadwerkelijke mededinging in België en in het groot-hertogdom Luxemburg.

Een daadwerkelijke mededinging biedt de consument een grotere keuze aan producten en diensten tegen concurrentiële prijzen, verbetert hun kwaliteit en streeft ernaar de technische vooruitgang te stimuleren.

Elk initiatief tussen partijen dat ertoe zou strekken de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen is verboden.

GS1 Belgilux wenst bijgevolg zorgvuldig met deze wetgeving om te gaan. Deze gedragscode is bedoeld als aanbeveling voor alle GS1 Belgilux leden en hun staf, alsook voor de werknemers van GS1 Belgilux.

3.  Gedragscode

 • Voorafgaand aan vergaderingen: noch de GS1 staf noch de deelnemers mogen onderwerpen agenderen waarvan vaststaat of vermoed kan worden dat de bespreking hiervan een mededingingsbeperkend karakter heeft;
 • Tijdens de vergaderingen: van zodra er concurrentieverstorende onderwerpen worden besproken, dienen de deelnemers een waarschuwing uit te spreken en laten zij de bespreking stopzetten;
 • Als de vergadering een dergelijke waarschuwing negeert, dienen de deelnemers de vergadering te verlaten;
 • Alle inbreuken, met inbegrip van twijfelgevallen, worden voorgelegd aan de CEO van GS1 Belgilux. Indien nodig, zal de RvB zich van de bespreking/besluitvorming distantiëren;
 • Buiten een vergadering mogen deelnemers of GS1 Belgilux staf geen aanbevelingen doen aan leden, mondeling of schriftelijk, die mededingingsbeperkend zijn en zeker niet in naam van de vereniging.

Het overtreden van de mededingingswetgeving kan belangrijke gevolgen hebben voor GS1 Belgilux op diverse vlakken (financieel, publicitair, reputatie, etc). Het niet handelen conform de gedragscode en wetgeving zal door de RvB van GS1 Belgilux niet zonder gevolg gelaten worden.

4.   Praktische richtlijnen voor elkeen

De volgende richtlijnen zijn indicatief en niet limitatief van aard. Indien een GS1 Belgilux lid of staf twijfelt omtrent de toepassing of er diverse interpretaties mogelijk zijn, zal de CEO van GS1 Belgilux indien nodig voorafgaand juridisch advies inwinnen.

Verboden zijn:

 • prijs-, marge- en kortingsafspraken (bijvoorbeeld het uitwisselen van prijsinformatie tussen deelnemers, inventarisaties om te komen tot een benadering van een gemiddeld prijsniveau)
 • adviesprijzen uitgevaardigd door GS1 Belgilux of een groep van GS1 Belgilux leden
 • horizontale marktverdelingsafspraken
 • gemeenschappelijke leveringsweigering afspraken

Toegestaan zijn:

 • het uitwisselen van informatie m.u.v. prijs-, korting- en margegegevens
 • aanbevelingen (bv ECR Blue books) indien getoetst op mededingingsbeperkingen en indien de regeling/aanbeveling toegangelijk is voor elkeen die eraan wil deelnemen.

Toegestaan onder voorwaarden zijn omzetstatistieken voor zover de gegevens niet herleidbaar zijn tot de individuele ondernemingen en de statistieken niet het marktgedrag van de ondernemers beïnvloeden, m.a.w. op voorwaarde dat het aantal deelnemers aan de statistiek voldoende groot is.

Brussel, januari 2008